เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

อ่าน 546 ครั้ง

๓. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา
หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจะสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ใน พื้นที่ความเร่งด่วน V ( BP 6 – BP 7C ) ตอน E (BP 6 – BP 7/23) ระยะทาง ๖.๖ กม. อ.เมือง จว.ส.ต. และ พื้นที่ความเร่งด่วน XIIA ( BP 33 – BP37 ) ระยะทาง ๑๙.๕ กม. อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข. รวมระยะทางประมาณ ๒๖.๑ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑ พื้นที่เร่งด่วน XIIA ตอน D ตั้งแต่ BP 36/119 – BP 37 ระยะทาง ๔.๙ กม.
๓.๑.๑ ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่ BP 36/119 – BP 36/174 ได้จำนวน ๕๔ หลัก ระยะทาง ๒.๔๕ กม.
๓.๑.๒ กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey) จำนวน ๗ หลัก
๓.๑.๓ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีงานวงรอบ (Resurvey) จำนวน ๗ สายงานวงรอบ ได้ระยะทาง ๑.๔๓ กม.
๓.๑.๔ ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary
Pillars/Markers) จำนวน ๑๐๘ หลัก
๓.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
๓.๒.๑ เมื่อ ๒ – ๔ ส.ค.๖๐ พ.อ.ศรายุทธ อยู่สำราญ ผช.ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดน (BMWG) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๖ ณ The Regency Hotel
เมืองอลอสตาร์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
๓.๒.๒ เมื่อ ๒๒ ส.ค.๖๐ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ไตรมาส ๔ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข. โดยมีคณะครู อาจารย์ ผู้นำชุมชุมบริเวณใกล้เคียง นักเรียนและชาวบ้านตำบลเขาแดงเข้าร่วมกิจกรรม