เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ่าน 503 ครั้ง

๑. ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดน
ไทย – กัมพูชา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก
(หลักเขตแดนที่ ๕ – หลักเขตแดนที่ ๑) โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๓
๑.๑.๑ สำรวจวงรอบบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๓
ได้จำนวน ๑๘ สถานี
๑.๑.๒ สำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ที่คาดว่า
เป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๓
๑.๑.๓ จัดทำเอกสารผลการสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา ในการตรวจสอบสภาพและที่ตั้ง
ที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๓ และเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๕
๑.๒ การปฏิบัติอื่นๆ