เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ่าน 467 ครั้ง

๔. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา
หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจะสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ใน พื้นที่ความเร่งด่วน V ( BP 6 – BP 7C ) ตอน E (BP 6 – BP 7/23) ระยะทาง ๖.๖ กม. อ.เมือง จว.ส.ต. และ พื้นที่ความเร่งด่วน XIIA ( BP 33 – BP37 ) ระยะทาง ๑๙.๕ กม. อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข. รวมระยะทางประมาณ ๒๖.๑ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑ พื้นที่เร่งด่วน XIIA ตอน D ตั้งแต่ BP 36/119 – BP 37 ระยะทาง ๔.๙ กม.
๔.๑.๑ การสำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey)ตั้งแต่ BP 36/119 – BP 37 ได้จำนวน ๑๐๘ หลัก ระยะทาง ๔.๙ กม.
๔.๑.๒ ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่ BP 36/119 – BP 36/174 ได้จำนวน ๕๔ หลัก ระยะทาง ๒.๔๕ กม.
๔.๑.๓ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๐
๔.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
– เมื่อ ๒๗ ก.ค.๖๐ พ.อ. ศรายุทธ อยู่สำราญ ผช.ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร / แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย นำนายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะ ตรวจภูมิประเทศบริเวณรั้วเดี่ยวปาดังห์เบซาร์ และพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการรั้วเดี่ยวด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม บริเวณพื้นที่ อ.สะเดา จว.ส.ข. เดี่ยวด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม บริเวณพื้นที่ อ.สะเดา จว.ส.ข.