เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ่าน 560 ครั้ง

๓. ด้านเมียนมา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – เมียนมา
-เมื่อ ๑๒ – ๑๔ ก.ค.๖๐ การประชุมคณะกรรมการสำรวจร่วมทางเทคนิคไทย – เมียนมา (JTSC) ที่ประชุมรับรองผลการจัดทำแผนที่ภาพถ่าย (Orthophoto Maps) ตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา พื้นที่ตอนที่ ๘ และ ๙ จำนวน ๔๑ ระวาง