เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ่าน 529 ครั้ง

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคในพื้นที่ที่ยังมีปัญหา
หลักเขตแดนที่คงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว ไปใช้ในการ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๒.๑ การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๒.๑.๑ สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) ครอบคลุมสันเขาบริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๘ และ ๑๕ – ๐๙
อ.สิรินธร จว.อ.บ. ได้ระยะทางประมาณ ๕๑๒ ม. จากระยะทางทั้งหมด ๑,๐๘๐ ม.
๒.๑.๒ รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลผลการสำรวจภูมิประเทศจริงในเบื้องต้น บริเวณห้วยดอน อ.โขงเจียม จว.อ.บ.
๒.๑.๓ ก่อสร้างและรังวัดค่าพิกัดหมุดควบคุมทางราบและทางดิ่ง (Control Point) ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS จำนวน ๒ หมุด บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่
๓ – ๓๓ และ ๓ – ๓๔ อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น. พร้อมทั้งคำนวณผลการรังวัด จัดทำเอกสาร
ผลการรังวัดและลงนามร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๒.๑.๔ ปฏิบัติงานรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน
เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำ
หลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
๒.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๐
๒.๒ การปฏิบัติอื่น ๆ
– เมื่อ ๑๘ ก.ค.๖๐ กองสำรวจฯ ได้ดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดน ไทย – ลาว เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับประชาชน ในพื้นที่ รร.บ้านป่าเตี้ย ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จว.อ.บ. นอกจากนี้
กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬาให้กับ
รร.บ้านป่าเตี้ย เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๖๐ คน