ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

อ่าน 1,155 ครั้ง

๑. ประเด็น ผ่านมา ๓ ปี รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบมีการบูรณาการท่ามกลางความขัดแย้ง ด้วยการเตรียมยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี เตรียมการปฏิรูปประเทศรวมถึงสร้างความปรองดอง โดยน้อมรำลึกหลักปรัชญาพอเพียงมาเป็นพื้นฐาน เพื่อทำให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒. ประเด็น การตั้ง ๔ คำถาม มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือต้องการให้สติและเปิดโอกาส ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เพื่อช่วยกันคิดช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหาของประเทศ และกำหนดอนาคตเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
๓. ประเด็น ฝาก ๕๐ ประเด็นให้ประชาชนคิดตาม โดยไม่ต้องการคำตอบ เพื่อจะได้เข้าใจว่ารัฐบาล และ คสช.มองปัญหาของประเทศ สำหรับตั้งเป็นโจทย์ในการทำงาน ขับเคลื่อนในปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การใช้และรักษาทรัพยากร หลักกฎหมายบนพื้นฐานของความเท่าเทียมที่เป็นธรรม รวมทั้งสามารถยกระดับฐานะในเวทีระหว่างประเทศ โดยย้ำว่า ๕๐ เรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องที่รัฐบาลคิดและทำอยู่แล้ว แต่ตั้งประเด็นไว้เพื่อแสวงหาความร่วมมือ
๔. ประเด็น นรม. เชิญชวนให้ร่วมกันออกกำลังกายรวมทั้งระบุว่าได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมการออกกำลังกายบ้าง
๕. ประเด็น การปฏิรูประบบสาธารณสุข ต้องสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมถึงจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
๖. ประเด็น เชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานปณิธานแห่ง “การให้”/ ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ของโรงพยาบาลรามาธิบดี