เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่าน 486 ครั้ง

 
๑. ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดน
ไทย – กัมพูชา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก
(หลักเขตแดนที่ ๕ – หลักเขตแดนที่ ๑) โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๓
๑.๑.๑ กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ
บริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๓
๑.๑.๒ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๓ รวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐
๑.๒  การปฏิบัติอื่นๆ