เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่าน 535 ครั้ง

๓. ด้านเมียนมา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – เมียนมา
– เตรียมการประชุมคณะกรรมการสำรวจร่วมทางเทคนิคไทย – เมียนมา (JTSC) เพื่อรับรองผล
การจัดทำแผนที่ภาพถ่าย (Orthophoto Maps) ตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา พื้นที่ตอนที่ ๘ และ ๙ จำนวน ๔๑ ระวาง ประมาณกลางเดือน ก.ค.๖๐
๔. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา
หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจะสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ใน พื้นที่ความเร่งด่วน V ( BP 6 – BP 7C ) ตอน E (BP 6 – BP 7/23) ระยะทาง ๖.๖ กม. อ.เมือง จว.ส.ต. และ พื้นที่ความเร่งด่วน XIIA ( BP 33 – BP37 ) ระยะทาง ๑๙.๕ กม. อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข. รวมระยะทางประมาณ ๒๖.๑ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑ การสำรวจในพื้นที่ความเร่งด่วน XIIA ตอน C (BP 36 – BP 36/119 ) ระยะทาง
๕.๔ กม.
๔.๑.๑ ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่ BP 36/61– BP 36/119 ได้จำนวน ๕๙ หลัก ระยะทาง ๒.๗ กม.
๔.๑.๒ กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey) จำนวน ๒๙ หลัก
๔.๑.๓ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ (Resurvey) จำนวน ๑๔ สายงานวงรอบ
๔.๑.๔ ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๔ หลัก
๔.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๑
๔.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
๔.๒.๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๐ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย จัดงานประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน โดยการบรรยายพิเศษเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน
ไทย – มาเลเซีย พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬาและทำสันทนาการให้กับข้าราชการ หน่วยงาน
ในท้องถิ่น คณะอาจารย์นักเรียน และประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน
ไทย – มาเลเซีย ณ หอประชุม รร.เขาแดงกุศลวิทยา ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข.
๔.๒.๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๐ พ.อ. ศรายุทธ อยู่สำราญ ผช.ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/
แม่กองสนามฯ เป็นผู้แทน ผท.ทหาร ร่วมประชุมเตรียมการ การประชุมคณะทำงานด้านการ
จัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๖ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.