เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่าน 523 ครั้ง

๓. ด้านเมียนมา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – เมียนมา
– เตรียมการประชุมคณะกรรมการสำรวจร่วมทางเทคนิคไทย – เมียนมา (JTSC) เพื่อรับรองผล
การจัดทำแผนที่ภาพถ่าย (Orthophoto Maps) ตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา พื้นที่ตอนที่ ๘ และ ๙ จำนวน ๔๑ ระวาง ประมาณกลางเดือน ก.ค.๖๐