เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

อ่าน 471 ครั้ง

 

๑.  ด้านกัมพูชา

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา

ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓)            ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดน

ไทย – กัมพูชา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก

(หลักเขตแดนที่ ๕ – หลักเขตแดนที่ ๑) โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้

๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๓

๑.๑.๑  ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS   เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบและสำรวจเก็บข้อมูลสภาพ     ภูมิประเทศ

๑.๑.๒  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน

๑.๑.๓  รวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๗

๑.๒  การปฏิบัติอื่นๆ