เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

อ่าน 424 ครั้ง

๔.  ด้านมาเลเซีย

  •   งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย 

ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย   เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา

หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ซึ่งจะสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย     ใน พื้นที่ความเร่งด่วน V ( BP 6 – BP 7C )
ตอน E (BP 6 – BP 7/23) ระยะทาง ๖.๖ กม. อ.เมือง จว.ส.ต. และ พื้นที่ความเร่งด่วน XIIA       ( BP 33 – BP37 ) ระยะทาง ๑๙.๕ กม. อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข. รวมระยะทางประมาณ ๒๖.๑ กม.  โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้

๓.๑ การสำรวจในพื้นที่ความเร่งด่วน XIIA ตอน C(BP 36 – BP 36/119 ) ระยะทาง

๕.๔  กม.

๓.๑.๑  ทำการสำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) จำนวน  ๑๑๙  หลัก

๓.๑.๒  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่ BP 36 – BP 36/60  ได้จำนวน ๖๐ หลัก ระยะทาง  ๒.๗  กม.

๓.๑.๓  รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๑

๓.๒  การปฏิบัติอื่นๆ