เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

อ่าน 484 ครั้ง

๓.  ด้านเมียนมา       

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – เมียนมา 

๓.๑ ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายเมียนมา งานรังวัดภาพถ่ายทางอากาศและประกอบระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในสำนักงาน เดือน พ.ค.๖๐ จำนวน ๒๑ ระวาง รวม ๔๑ ระวาง แล้วเสร็จ

๓.๒  รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓.๓  การปฏิบัติอื่น ๆ

– เมื่อ ๑๖ – ๒๐ พ.ค.๖๐ พล.ต.ศุภฤกษ์  ชัยชนะ รอง จก.ผท.ทหาร พร้อมคณะ ๑๖ คน

เข้าร่วมประชุมคณะเจ้าหน้าที่เทคนิคร่วมไทย – เมียนมา ในการจัดทำแผนที่ภาพถ่าย (Orthophoto Maps) ตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา พื้นที่ตอนที่ ๘ และ ๙ ณ อ.เมือง จว.ช.ม.