เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

อ่าน 477 ครั้ง

๒.  ด้านลาว

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว 

ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคในพื้นที่ที่ยังมีปัญหา

หลักเขตแดนที่คงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว ไปใช้ในการ

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว  โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้

๒.๑  การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง

๒.๑.๑  ตรวจภูมิประเทศ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศและจัดทำแผนผังสนาม บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๘ และ ๑๕ – ๐๙

๒.๑.๒  รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลผลการสำรวจภูมิประเทศจริงในเบื้องต้น   บริเวณห้วยดอน อ.โขงเจียม จว.อ.บ.

๒.๑.๓  ปฏิบัติงานรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน

เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำ

หลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา

๒.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐

๒.๒  การปฏิบัติอื่น ๆ