เดือน เมษายน ๒๕๖๐

อ่าน 473 ครั้ง

๓. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
๑. ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดน
ไทย – กัมพูชา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก
(หลักเขตแดนที่ ๕ – หลักเขตแดนที่ ๑) โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๓
๑.๑.๑ ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๓ ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน
๑.๑.๒ สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้อง
ตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๓ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ปี ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๓ ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบและสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ
๑.๑.๔ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๕
๑.๒ สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณช่องสายตะกู
๑.๒.๑ สำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนาม
บริเวณช่องสายตะกู – จุ๊บโกกี
๑.๒.๒ สำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณ
กรุยแนวสำหรับการสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ
๑.๒.๓ จัดทำเอกสารรายงานผลการสำรวจฯ
๑.๒.๔ รวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๓ การปฏิบัติอื่นๆ