เดือน เมษายน ๒๕๖๐

อ่าน 478 ครั้ง

๓. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม
และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจะสำรวจ
ในพื้นที่เร่งด่วน V (BP 6 – BP 7C) บริเวณ อ.เมือง จว.ส.ต.ระยะทาง ๖.๖ กม. และพื้นที่เร่งด่วน
XIIA (BP33 – BP37) อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข. ระยะทาง ๑๙.๕ กม. รวมระยะทาง
๒๖.๑ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑ การสำรวจในพื้นที่เร่งด่วน XIIA ตอน B ตั้งแต่ BP 34 – BP 36 ระยะทาง ๔.๔ กม.
๓.๑.๑ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ (Investigation Survey)
ตั้งแต่ BP 35/17– BP 36 ได้จำนวน ๕๑ หลัก ระยะทาง ๒.๒ กม.
๓.๑.๒ กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมให้อยู่
ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey) จำนวน ๑๔ หลัก
๓.๑.๓ สำรวจ ตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ (Resurvey) จำนวน ๙ สายงาน
๓.๑.๔ ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/Markers)
๓.๑.๕ ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers)
๓.๑.๖ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๐
๓.๒ การปฏิบัติอื่นๆ
– ประชุมปรึกษาหารือระดับ ผอ.โครงการร่วมไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๔ (DIS-CPD-34) ณ อ.หัวหิน จว.ป.ข. ระหว่าง ๒๔ – ๒๘ เม.ย. ๖๐ (รวมวันเดินทางไป – กลับ) โดยมี พ.อ. เอื้อมเกียรติ เจริญสม ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/ผอ.โครงการร่วมไทย – มาเลเซีย เป็นประธาน ฝ่ายไทย และ SR MOHD LATIF BIN ZAINAL ผอ.กองสำรวจ/ผอ.โครงการร่วมฯ กรมสำรวจและทำแผนที่มาเลเซีย เป็นประธานร่วม