เดือน มีนาคม ๒๕๖๐

อ่าน 510 ครั้ง

๑. ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดน ไทย – กัมพูชา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก
(หลักเขตแดนที่ ๕ – หลักเขตแดนที่ ๑) โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๓
๑.๑.๑ ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๓ ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน
๑.๑.๒ สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้อง
ตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๓ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ปี ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๓ ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบและสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ
๑.๑.๔ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๐
๑.๒ สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณช่องสายตะกู
๑.๒.๑ กรุยแนวสำหรับการสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ
๑.๒.๒ สำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนาม
บริเวณช่องสายตะกู – จุ๊บโกกี
๑.๒.๓ สำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณ
กรุยแนวสำหรับการสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ
๑.๒.๔ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๒.๕ รวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๐
๑.๓ การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดน
ไทย – กัมพูชา
๑.๓.๑ เมื่อ ๑ มี.ค.๖๐ ทำความสะอาดและพัฒนาสถานที่ภายในวัดจรัสสามัคคีธรรม
ต.จรัส อ.บัวเชด จว.ส.ร
๑.๓.๒ เมื่อ ๑๗ – ๒๐ มี.ค.๖๐ พัฒนาพื้นที่และทาสีศาลาอเนกประสงค์ บ้านตะเวง ต.จรัส อ.บัวเชด จว.ส.ร.
๑.๓.๓ เมื่อ ๒๖ มี.ค.๖๐ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดน ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านตะเวง ต.จรัส อ.บัวเชด จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๗๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านตะเวง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬา ต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
๑.๔. การปฏิบัติอื่นๆ