เดือน มีนาคม ๒๕๖๐

อ่าน 458 ครั้ง

๔. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม
และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจะสำรวจ
ในพื้นที่เร่งด่วน V (BP 6 – BP 7C) บริเวณ อ.เมือง จว.ส.ต.ระยะทาง ๖.๖ กม. และพื้นที่เร่งด่วน
XIIA (BP33 – BP37) อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข. ระยะทาง ๑๙.๕ กม. รวมระยะทาง
๒๖.๑ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑ การสำรวจในพื้นที่เร่งด่วน XIIA ตอน A
๔.๑.๑ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ (Investigation Survey)
๔.๑.๒ กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey)