เดือน มีนาคม ๒๕๖๐

อ่าน 525 ครั้ง

๓. ด้านเมียนมา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – เมียนมา
ปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๘ และ ๙ จว.ป.ข. จว.ช.พ.และ จว.ร.น.
โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑ การสำรวจจุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ
๓.๑.๑ ทำการสำรวจจำแนกรายละเอียดในภูมิประเทศในพื้นที่ จว.ป.ข. จว.ช.พ. และจว.ร.น.
๓.๑.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของงานสำรวจจำแนกรายละเอียด
๓.๑.๓ จัดเก็บข้อมูลงานจำแนกรายละเอียดลงในฐานข้อมูล
๓.๑.๔ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๓.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓.๒ การบินถ่ายภาพทางอากาศ
๓.๒.๑ ตรวจสอบสภาพอากาศพื้นที่เป้าหมายจากภาพดาวเทียม
ของกรมอุตุนิยมวิทยา
๓.๒.๒ รังวัดสัญญาณดาวเทียม จำนวน ๔ หมุด เพื่อประมวลค่าพิกัด
และอาการเอียงของกล้องและนอกพื้นที่ถ่ายภาพอีก จำนวน ๒ หมุด เพื่อใช้ initial IMU
ก่อนและหลังถ่ายภาพ
๓.๒.๓ ส่งงานได้ 3 Block รวมส่งงานได้ทั้งสิ้น 4 Block จากทั้งหมด 4 Block
๓.๒.๔ ประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขในสนาม
๓.๒.๕ รวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓.๓ การปฏิบัติอื่น ๆ