เดือน มีนาคม ๒๕๖๐

อ่าน 554 ครั้ง

๒ ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคในพื้นที่ที่ยังมีปัญหา
หลักเขตแดนที่คงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว ไปใช้ในการ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๒.๑ การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๒.๑.๑ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศและจัดทำแผนผังสนามบริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๘ และ ๑๕ – ๐๙ แล้วเสร็จ
๒.๑.๒ รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลผลการสำรวจภูมิประเทศจริงในเบื้องต้นบริเวณห้วยดอน อ.โขงเจียม จว.อ.บ.
๒.๑.๓ ปฏิบัติงานรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน
เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำ
หลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
๒.๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๐
๒.๒ การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริม
การปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
– เมื่อ ๑๗ มี.ค.๖๐ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำ หลักเขตแดนทางบก ร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับประชาชนในพื้นที่ บ้านแก่งศรีโคตร ณ วัดแก่งศรีโคตร ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบและติดตั้งหลอดไฟส่องสว่าง อีกทั้งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับชาวบ้าน แก่งศรีโคตร เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๖๐ คน
๒.๓ การปฏิบัติอื่น ๆ