เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

อ่าน 477 ครั้ง

          ๑. ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดน ไทย – กัมพูชา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก
(หลักเขตแดนที่ ๕ – หลักเขตแดนที่ ๑) โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๕ และหลักเขตแดนที่ ๔
สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑ สำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่
ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๕ และหลักเขตแดนที่ ๔ ผลการสำรวจทั้งสองฝ่ายตรวจพบสภาพหลักมีสภาพชำรุด และมีความเห็นตรงกันกับตำแหน่งที่ตั้งหลักปัจจุบัน
๑.๑.๒ จัดทำเอกสารผลการสำรวจร่วม ฯ
๑.๑.๓ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๐
๑.๒ สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณช่องสายตะกู
๑.๒.๑ กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและการสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ
๑.๒.๒ สำรวจวงรอบ บริเวณช่องสายตะกู – จุ๊บโกกี ได้จำนวน ๑๕ สถานี
๑.๒.๓ สำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณ
ช่องสายตะกู – จุ๊บโกกี
๑.๒.๔ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๒.๕ รวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๐
๑.๓ การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดน
ไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๓.๑ เมื่อ ๑๒ – ๑๓ ก.พ.๖๐ พัฒนาพื้นที่และทาสีกำแพงวัดสายโท ๘ เหนือ
ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จว.บ.ร.
๑.๓.๒ เมื่อ ๑๗ – ๑๙ ก.พ.๖๐ พัฒนาพื้นที่และทาสีศาลาอเนกประสงค์
บ้านสายโท ๘ เหนือ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จว.บ.ร.
๑.๓.๓ เมื่อ ๒๕ ก.พ.๖๐ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดน
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม
ไทย – กัมพูชา ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสายโท ๘ เหนือ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จว.บ.ร.
ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๘๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านสายโท ๘
เหนือ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
๑.๔. การปฏิบัติอื่นๆ