เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

อ่าน 503 ครั้ง

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคในพื้นที่ที่ยังมีปัญหา
หลักเขตแดนที่คงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว ไปใช้ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑ การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๒.๑.๑ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศและจัดทำแผนผังสนามบริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๘ และ ๑๕ – ๐๙ แล้วเสร็จ
๒.๑.๒ รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลผลการสำรวจภูมิประเทศจริงในเบื้องต้นบริเวณห้วยดอน อ.โขงเจียม จว.อ.บ.
๒.๑.๓ ปฏิบัติงานรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเอกสารประกอบหลักเขตแดน
เพื่อจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ (Historical Record) เกี่ยวกับโครงการสำรวจและจัดทำ
หลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ ๖ พ.ค.๔๐ เป็นต้นมา
๒.๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๕
๒.๒ การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริม
การปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
– เมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๐ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำ
หลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ
ให้กับคณะครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ รร.นิคมสร้างตนเอง ๒
ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้พัฒนาพื้นที่
โดยการทาสีห้องน้ำ อีกทั้งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬา
ให้กับ รร.นิคมสร้างตนเอง ๒ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๐ คน
๒.๓ การปฏิบัติอื่น ๆ
– เมื่อ ๓๑ ม.ค. – ๓ ก.พ.๖๐ พ.อ. พสิษฐ์ พัดเจริญ ผอ.โครงการร่วมไทย – ลาว และพ.ท. วีระ ชาญกระโทก แม่กองสนามฯ เข้าร่วมการตรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณห้วยดอน
อ.โขงเจียม และบริเวณช่องเม็ก – วังเต่า อ.สิรินธร จว.อ.บ. ของคณะเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM)
ภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – ลาว