เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

อ่าน 467 ครั้ง

๔. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม
และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจะสำรวจ
ในพื้นที่เร่งด่วน V (BP 6 – BP 7C) บริเวณ อ.เมือง จว.ส.ต.ระยะทาง ๖.๖ กม. และพื้นที่เร่งด่วน
XIIA (BP33 – BP37) อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข. ระยะทาง ๑๙.๕ กม. รวมระยะทาง ๒๖.๑ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑ การสำรวจในพื้นที่เร่งด่วน XIIA ตอน A
๔.๑.๑ คำนวณและตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ (Computation Investigation Survey) ตั้งแต่ BP 33/87 – BP 34
๔.๑.๒ กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม
ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey) จำนวน ๑๒ หลัก
๔.๑.๓ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีงานวงรอบ (Resurvey)
จำนวน ๔ สายงานวงรอบ

๔.๑.๔ ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๔๔ หลัก
๔.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๓
๔.๒ การปฏิบัติงานอื่นๆ
– พ.อ. ศรายุทธ อยู่สำราญ แม่กองสนาม ฯ เป็นผู้แทน ผท.ทหาร เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนไทย – มาเลเซีย ในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินความสัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย ภายใต้กลไก GBC : การนำผลการประชุมไปสู่การปฏิบัติ”
ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. ระหว่าง ๖ – ๘ ก.พ.๖๐ ซึ่งจัดโดย
ชด.ทหาร
– พ.อ. ศรายุทธ อยู่สำราญ แม่กองสนาม ฯ เป็นผู้แทน ผท.ทหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๐๕ ณ โรงแรมหรรษา
เจบี อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. ระหว่าง ๘ – ๑๐ ก.พ.๖๐
– พ.อ. เอื้อมเกียรติ เจริญสม ผอ.โครงการร่วมไทย – มาเลเซีย และ
พ.อ. ศรายุทธ อยู่สำราญ แม่กองสนาม ฯ เป็นผู้แทน จก.ผท.ทหาร เข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการระดับสูง (กรส.) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๔ ณ ห้องประชุม
เจ้าพระยาไชยานุภาพ ชด.ทหาร เมื่อ ๑๔ ก.พ.๖๐