เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

อ่าน 513 ครั้ง

๓. ด้านเมียนมา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – เมียนมา
ปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๘ และ ๙ จว.ป.ข. จว.ช.พ.และ จว.ร.น.
๓.๑ การสำรวจจุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ
๓.๑.๑ วางแผนงานโครงข่าย เพื่อเตรียมรับสัญญานดาวเทียม GPS
๓.๑.๒ รังวัดสัญญานดาวเทียม GPS บนหมุดจุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ
จำนวน ๑๖ หมุด
๓.๑.๓ ประมวลผลการรังวัดสัญญานดาวเทียม GPS
๓.๑.๔ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๓.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็น
ร้อยละ ๖๐
๓.๒ การบินถ่ายภาพทางอากาศ
๓.๒.๑ ตรวจสอบสภาพอากาศพื้นที่เป้าหมายจากภาพดาวเทียม
ของกรมอุตุนิยมวิทยา
๓.๒.๒ รังวัดสัญญาณดาวเทียม จำนวน ๔ หมุด เพื่อประมวลค่าพิกัด
และอาการเอียงของกล้องและนอกพื้นที่ถ่ายภาพอีก จำนวน ๒ หมุด เพื่อใช้ initial IMU
ก่อนและหลังถ่ายภาพ
๓.๒.๓ ส่งงานได้ 1 Block จากทั้งหมด 4 Block

๓.๒.๔ ประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขในสนาม
๓.๒.๕ รวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เดือน ก.พ.๖๐
คิดเป็นร้อยละ ๒๕
๓.๓ การปฏิบัติอื่น ๆ
– เมื่อ ๑๓ และ ๒๓ ก.พ. ๖๐ คณะเจ้าหน้าที่เทคนิคไทย – เมียนมา ฝ่ายไทยมี
พ.อ.สุดเขต วิริยะสุมล แม่กองสนามฯเป็นหัวหน้าคณะ และฝ่ายเมียนมา มี Mr. U Win Shwe
รอง ผอ.แผนกการสำรวจเมียนมา เป็นหัวหน้าคณะ ได้ร่วมกันประมวลผลการรังวัด
สัญญานดาวเทียม GPS ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือด่านศุลกากรระนอง จว.ร.น.
– เมื่อ ๑๘ ก.พ.๖๐ เจ้าหน้าที่เทคนิคไทย – เมียนมา ฝ่ายไทยมี
พ.อ.สุดเขต วิริยะสุมล แม่กองสนามฯเป็นหัวหน้าคณะ และฝ่ายเมียนมา มี Mr. U Win Shwe
รอง ผอ.แผนกการสำรวจเมียนมา เป็นหัวหน้าคณะ ได้ร่วมกันประมวลผลการรังวัดสัญญาน ดาวเทียม GPS ณ ห้องประชุม อ.เกาะสอง จว.เกาะสอง สมม.