เดือน มกราคม ๒๕๖๐

อ่าน 477 ครั้ง

๑. ด้านกัมพูชา งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดน ไทย – กัมพูชา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๕ – หลักเขตแดนที่ ๑) โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ ๑.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๕ และหลักเขตแดนที่ ๔ สรุปได้ดังนี้

๑.๑.๑ สำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๕ และหลักเขตแดนที่ ๔

๑.๑.๒ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน

๑.๑.๓ รวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน ม.ค.๖๐ ได้ร้อยละ ๓๒

๑.๒ สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณช่องสายตะกู ๑.๒.๑ หารือแผนการปฏิบัติงานสำรวจ การรักษาความปลอดภัย การตรวจค้นเก็บกู้

ทุ่นระเบิด/กับระเบิด อุปกรณ์สำรวจที่นำมาใช้ร่วมกัน และการนัดพบกันในภูมิประเทศ ๑.๒.๒ สำรวจลักษณะภูมิประเทศเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ในภูมิประเทศจริง

๑.๒.๓ ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบและการสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ ๑.๒.๔ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน ๑.๒.๕ รวมผลการปฏิบัติงานทั้งหมดได้ประมาณร้อยละ ๒๐ ๑.๓ การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดน ไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้ ๑.๓.๑ เมื่อ ๑๕ ม.ค.๖๐ พัฒนาพื้นที่และทาสีกำแพงวัดโชคศรีพนมรุ้ง ต.จรัส อ.บัวเชด จว.ส.ร. ๑.๓.๒ เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๐ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโชค ต.จรัส อ.บัวเชด จว.ส.ร. ๑.๓.๓ เมื่อ ๒๐ – ๒๒ ม.ค.๖๐ พัฒนาพื้นที่และทาสีศาลาอเนกประสงค์บ้านโชค ต.จรัส อ.บัวเชด จว.ส.ร. ๑.๓.๔ เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๐ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโชค ต.จรัส อ.บัวเชด จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนใน

พื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๔๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้ กองสนามฯ ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านโชค เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด และมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ๑.๔. การปฏิบัติอื่นๆ เมื่อ ๙ ม.ค.๖๐ คณะเจ้าหน้าที่เทคนิคร่วมไทย – กัมพูชา และผู้แทนส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ประชุมหารือเพื่อส่งชุดสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา เข้าปฏิบัติงานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ บริเวณช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด จว.บ.ร/จุ๊บโกกี อ.บันเตียอำปึล จว.อุดรมีชัย ฝ่ายไทยมี พ.อ. เชย์ฐิไชย วงษ์ถนอม รอง ผบ.รร.แผนที่ ผท.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะ ฝ่ายกัมพูชามี Mr. Plong Sayon รองผู้อำนวยการกองเทคนิคและการสำรวจ สำนักเลขาธิการหน่วยงานแห่งชาติรับผิดชอบกิจการด้านพรมแดน สำนักคณะรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นหัวหน้าคณะ