เดือน มกราคม ๒๕๖๐

อ่าน 479 ครั้ง

๔. ด้านมาเลเซีย ๑. งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจะสำรวจ ในพื้นที่เร่งด่วน V (BP 6 – BP 7C) บริเวณ อ.เมือง จว.ส.ต.ระยะทาง ๖.๖ กม. และพื้นที่เร่งด่วน XIIA (BP33 – BP37) อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข. ระยะทาง ๑๙.๕ กม. รวมระยะทาง ๒๖.๑ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้

๔.๑ การสำรวจในพื้นที่เร่งด่วน XIIA ตอน A ๔.๑.๑ สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ตั้งแต่ BP 33 – BP 34 จำนวน ๑๑๕ หลัก ระยะทาง ๔.๘ กม ๔.๑.๒ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation) ตั้งแต่ BP 33 – BP 34 จำนวน ๑๑๕ หลัก ระยะทาง ๔.๘ กม. ๔.๑.๓ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ๔.๒ การปฏิบัติงานอื่นๆ