เดือน มกราคม ๒๕๖๐

อ่าน 470 ครั้ง

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – เมียนมา ปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๘ และ ๙ จว.ป.ข. จว.ช.พ.และ จว.ร.น. ๓.๑ การสำรวจจุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ ๓.๑.๑ วางแผนการปฏิบัติงานและจัดเตรียมข้อมูลการกำหนดจุดบังคับ ภาพถ่ายทางอากาศตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา บริเวณพื้นที่ จว.ป.ข. จว.ช.พ. และ จว.ร.น. ๓.๑.๒ กรุยแนวและหล่อหมุดหลักฐาน GPS จำนวน ๑๖ หมุด ๓.๑.๓ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน ๓.๑.๔ วางแผนงานโครงข่าย เพื่อเตรียมรับสัญญานดาวเทียม GPS ๓.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็น ร้อยละ ๒๐ ๓.๒ การปฏิบัติอื่น ๆ – เมื่อ ๑๔ – ๑๘ ม.ค.๖๐ คณะเจ้าหน้าที่เทคนิคร่วมไทย – เมียนมา ฝ่ายไทยมี พ.อ.ชาคร บุญภักดี ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/ผอ.โครงการร่วมไทย – เมียนมา เป็นหัวหน้าคณะ ฝ่ายเมียนมา มี Mr. U Win Shwe Naing รองอธิบดีกรมสำรวจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สมม./ผอ.โครงการร่วมเมียนมา – ไทย เป็นหัวหน้าคณะ ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำรวจจุดบังคับภาพถ่าย และร่วมพิธีส่งชุดสำรวจร่วมเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุม โรงแรม Victoria Cliff Hotel & Resort จว.เกาะสอง