เดือน มกราคม ๒๕๖๐

อ่าน 415 ครั้ง

๒. ด้านลาว งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคในพื้นที่ที่ยังมีปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว ไปใช้ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

๒.๑ การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง ๒.๑.๑ ลากแนวสันปันน้ำในแผนผังสนาม บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๕ – ๐๓, ๕ – ๐๔ และ ๕ – ๐๕ แล้วเสร็จ

๒.๑.๒ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศและจัดทำแผนผังสนามบริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๘ และ ๑๕ – ๐๙ ๒.๑.๓ บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๕ – ๑๙, ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. การจัดพิมพ์แผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐ จำนวน ๒๔ ระวาง แล้วเสร็จ

๒.๑.๔ การสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำน้ำเหือง จากบริเวณปากน้ำเหือง อ.เชียงคาน จว.ล.ย. จนถึงจุดแยกของลำน้ำที่แต่ละฝ่ายกล่าวอ้างว่าเป็นต้นกำเนิดน้ำเหือง อ.ชาติตระการ จว.พ.ล. การจัดทำเอกสารรายงานผลการสำรวจ แล้วเสร็จ

๒.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๐

๒.๒ การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริม การปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว – เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๐ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจ และจัดทำ หลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับคณะครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ รร.บ้านทุ่งหนองบัว ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร

จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในครัวเรือน ให้กับ รร.บ้านทุ่งหนองบัว เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๐ คน ๒.๓ การปฏิบัติอื่น ๆ