เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

อ่าน 503 ครั้ง

๑. ด้านกัมพูชา งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดน ไทย – กัมพูชา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๕ – หลักเขตแดนที่ ๑) โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ ๑.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๕ และหลักเขตแดนที่ ๔ สรุปได้ดังนี้

๑.๑.๑ กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ

๑.๑.๒ สำรวจวงรอบ บริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนฯ

๑.๑.๓ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน

๑.๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน พ.ย.๕๙ ได้ร้อยละ ๒๔

 ๑.๒ การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดน ไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้       ๑.๒.๑ เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๙ ปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีศาลาบำเพ็ญกุศลวัดบัวราษฎร์บำรุง ต.บัวเชด อ.บัวเชด จว.ส.ร.       ๑.๒.๒ เมื่อ ๑๑ ธ.ค.๕๙ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้า รร.มัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.       ๑.๒.๓ เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๕๙ จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านตะเปียงคล็อง ต.จรัส อ.บัวเชด จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้ยังได้มอบยารักษาโรคของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านตะเปียงคล็อง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้ออกกำลังกาย
เล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด ๑.๓ การปฏิบัติอื่นๆ