เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

อ่าน 452 ครั้ง

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคในพื้นที่ที่ยังมีปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว ไปใช้ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๒.๑ การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง ๒.๑.๑ ลากแนวสันปันน้ำในแผนผังสนาม บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุด
ก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๕ – ๐๓, ๕ – ๐๔ และ ๕ – ๐๕ ๒.๑.๒ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศและจัดทำแผนผังสนามบริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๐๘ และ ๑๕ – ๐๙ ๒.๑.๓ บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๕ – ๑๙, ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์แผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐ จำนวน ๒๔ ระวาง

๒.๑.๔ การสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำน้ำเหือง จากบริเวณปากน้ำเหือง อ.เชียงคาน จว.ล.ย. จนถึงจุดแยกของลำน้ำที่แต่ละฝ่ายกล่าวอ้างว่าเป็นต้นกำเนิดน้ำเหือง อ.ชาติตระการ จว.พ.ล. อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารรายงานผลการสำรวจ

๒.๑.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๐

๒.๒ การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริม การปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว – เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๕๙ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจ และจัดทำ หลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับราษฎรในพื้นที่ ณ วัดด่านเม่น ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ และซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ภายในวัด รวมทั้งได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในครัวเรือน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๗๐ คน

๒.๓ การปฏิบัติอื่น ๆ