เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

อ่าน 461 ครั้ง

๓. ด้านเมียนมา

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – เมียนมา – งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา พื้นที่ตอนที่ ๘ และ ๙ ฝ่ายเมียนมาแจ้งว่าพร้อมที่จะดำเนินการระหว่าง ธ.ค.๕๙ – เม.ย.๖๐