เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

อ่าน 565 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

๑. ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดน ไทย – กัมพูชา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก
(หลักเขตแดนที่ ๕ – หลักเขตแดนที่ ๑) โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๕ และหลักเขตแดนที่ ๔
สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑ ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ ในการสำรวจวงรอบและสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ
๑.๑.๒ กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ
๑.๑.๓ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงเดือน พ.ย.๕๙ ได้ร้อยละ ๑๖
๑.๒ การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดน
ไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๒.๑ เมื่อ ๑๓ พ.ย.๕๙ ปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีศาลาการเปรียญ วัดลันแต้เทพรักษ์ อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๒.๒ เมื่อ ๑๘ – ๒๑ พ.ย.๕๙ ปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีศาลาอเนกประสงค์
บ้านลันแต้ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๒.๓ เมื่อ ๒๖ พ.ย.๕๙ จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และแนวเขตแดนระหว่างประเทศ
ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านลันแต้ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรคของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.มัธยมทับทิมสยาม ๐๔
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด
๑.๓ การปฏิบัติอื่นๆ
– พล.ท. กฤษฎิ์ ยิ้มสู้ จก.ผท.ทหาร พร้อมคณะรวม ๙ นาย เดินทางตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของกองสนามฯ เมื่อ ๒๔ – ๒๖ พ.ย.๕๙