เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

อ่าน 539 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคในพื้นที่ที่ยังมีปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – ลาว ไปใช้ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑ การแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่คงค้าง
๒.๑.๑ บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๕ – ๐๓,
๕ – ๐๔ และ ๕ – ๐๕ (สามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. จัดพิมพ์แผนผังสนามมาตราส่วน
๑ : ๒๕๐ จำนวน ๗ ระวาง พร้อมทั้งลงนามในแผนผังสนามเป็นที่เรียบร้อยและ
ลากแนวสันปันน้ำในแผนผังสนามตามทิศทางที่แต่ละฝ่ายยึดถือแล้วเสร็จ
๒.๑.๒ บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๕ – ๑๙,
๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์แผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐ จำนวน ๒๔ ระวาง
๒.๑.๓ การสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำน้ำเหือง จากบริเวณปากน้ำเหือง อ.เชียงคาน จว.ล.ย. จนถึงจุดแยกของลำน้ำที่แต่ละฝ่ายกล่าวอ้างว่าเป็นต้นกำเนิดน้ำเหือง อ.ชาติตระการ จว.พ.ล. อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารรายงานผลการสำรวจ
๒.๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๕
๒.๒ การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริม
การปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
– เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๙ กองสำรวจฯ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจ
และจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดน
ระหว่างประเทศให้กับคณะครูอาจารย์ นักเรียน และราษฎรในพื้นที่ รร.องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ ๑๗ ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬา รร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๗๐ คน