เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

อ่าน 592 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

๔. ด้านมาเลเซีย
๑. งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย เพื่อสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจะสำรวจในพื้นที่เร่งด่วน V (BP 6 – BP 7C) บริเวณ อ.เมือง จว.ส.ต.ระยะทาง ๑๒.๕ กม. และพื้นที่เร่งด่วน
XIIA (BP33 – BP37) อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย จว.ส.ข. ระยะทาง ๑๗.๕ กม. รวมระยะทาง ๓๐ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑ การสำรวจในพื้นที่ V ตอน E
๔.๑.๑ สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ในพื้นที่เร่งด่วน V ตอน E ตั้งแต่ BP 6/71 – BP 7/23 จำนวน ๖๔ หลัก ระยะทาง ๓.๓ กม.
๔.๑.๒ ทาสี และถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary) พื้นที่เร่งด่วน V ตอน E ตั้งแต่ BP 6/71 – BP 7/23 จำนวน ๖๔ หลัก ระยะทาง ๓.๓ กม.
๔.๑.๓ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา
หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๒๒
๔.๒ การปฏิบัติงานอื่นๆ
๔.๒.๑ พ.อ. ศรายุทธ อยู่สำราญ แม่กองสนามฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน
ด้านการจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๕ (BMWG – 25) เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ พ.ย.๕๙ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.
๔.๒.๒ พล.ท.กฤษฎ์ ยิ้มสู้ จก.ผท.ทหาร/ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วม
ไทย – มาเลเซีย และเจ้าหน้าที่โครงการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดทำ
หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อ ๒๙ พ.ย.๕๙
ณ ห้องวิเทศสโมสร ส่วนที่ ๒ กต.