เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

อ่าน 558 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

๓. ด้านเมียนมา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – เมียนมา
– งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา
พื้นที่ตอนที่ ๘ และ ๙ ฝ่ายเมียนมาแจ้งว่าพร้อมที่จะดำเนินการระหว่าง ธ.ค.๕๙ – เม.ย.๖๐