เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

อ่าน 521 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑. ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR
ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๕ –
หลักเขตแดนที่ ๑) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๕ และหลักเขตแดนที่ ๔ สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑ ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๕ โดยพบฐานรากของหลักฯ จมอยู่ใต้ดินลึกประมาณ ๓๐ ซม. สภาพชำรุด
๑.๑.๒ สำรวจลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๕ และหลักเขตแดนที่ ๔ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และปี ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๓ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ถึงเดือน ต.ค.๕๙ ได้ร้อยละ ๘ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา (ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีแผนสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๕ จากหลักเขตแดนที่ ๕ ถึงหลักเขตแดนที่ ๑)
๑.๒ การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๒.๑ เมื่อ ๑๗ ต.ค.๕๙ ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบัวราษฎร์บำรุง ต.บัวเชด อ.บัวเชด จว.ส.ร.
๑.๒.๒ เมื่อ ๑๘ – ๒๑ ต.ค.๕๙ ปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีศาลาเอนกประสงค์ บ้านบัวเชด ต.บัวเชด อ.บัวเชด จว.ส.ร.
๑.๒.๓ เมื่อ ๒๓ ต.ค.๕๙ จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และแนวเขตแดนระหว่างประเทศ
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านบัวเชด ต.บัวเชด อ.บัวเชด จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๖๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรคของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านบัวเชด
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด
๑.๔ แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน ต.ค.๕๙
– สำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๕ และหลักเขตแดนที่ ๔
ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร. ต่อเนื่องจากเดือน ต.ค.๕๙
๑.๕ ปัญหาและอุปสรรค
– พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่า เป็นพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิด/กับระบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นทุ่นระเบิด/กับระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจจึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า โดยในเดือน ต.ค.๕๙
พบทุ่นระเบิด/กับระเบิด ดังนี้ตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด TYPE 69 บริเวณ
ทิศตะวันออกของหลักเขตแดนที่ ๕ (ฐานราก)ห่างออกไปประมาณ ๑๘๐ – ๒๕๐ จำนวน ๕ ทุ่น

๑.๖ การปฏิบัติอื่นๆ