เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

อ่าน 562 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

๔. ด้านมาเลเซีย
๑. งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
๔.๑ ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ ต.ค.๕๙ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจตรวจสอบสภานภาพหลักเขตแดน ในพื้นที่เร่งด่วน V ตอน E ตั้งแต่ BP 6 – BP 7/23 ระยะทาง ๖.๖ กม. บริเวณ อ.เมือง จว.ส.ต. มีผลการปฏิบัติงานสรุปดังนี้
๔.๑.๑ สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey)ในพื้นที่เร่งด่วน V
ตอน E ตั้งแต่ BP 6/1 – BP 6/70 จำนวน ๗๐ หลัก ระยะทาง ๓.๓ กม.
๔.๑.๒ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey)
– ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิค
ร่วมไทย – มาเลเซีย เมื่อ ๙ – ๑๑ ธ.ค.๓๙ ณ เมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการว่าในภูมิประเทศที่มีภูเขาหินเป็นตัวกำหนดแนวเส้นเขตแดนซึ่งยากต่อการถูกทำลาย เมื่อได้มีการสำรวจด้วยวิธีกรุยแนวแล้วพบว่าหลักเขตแดน
ยังอยู่ในสภาพดี ให้ทำการทาสีและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานประกอบการรายงาน
โดยไม่ต้องมีการสำรวจด้วยวิธีวงรอบ แต่ถ้าหลักเขตแดนใดถูกตรวจพบว่าชำรุด
หรือถูกทำลายให้ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตามขั้นตอนปกติ
๔.๑.๓ กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจาก
ตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey)

๔.๑.๔ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ (Resurvey)

๔.๑.๕ ทาสี และถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary)
– พื้นที่เร่งด่วน V ตอน E ตั้งแต่ BP 6/1 – BP 6/70 จำนวน ๗๐ หลัก ระยะทาง ๓.๓ กม.
๔.๑.๖ ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน V ตอน E ได้ร้อยละ ๕๐
๔.๑.๗ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๑
๔.๒ ปัญหาและอุปสรรค
– ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบ เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ทำให้ยากต่อการเข้าถึงหลักเขตแดน
๔.๓ การปฏิบัติงานอื่นๆ
๔.๓.๑ พ.อ. ศรายุทธ อยู่สำราญ ผช.ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/แม่กองสนาม
จัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย เข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านการจัดการชายแดน
ไทย – มาเลเซีย เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทย ด้าน จว.ส.ข./รัฐเคดาห์ เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๕๙ ณ โรงแรม BUSTANI รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
๔.๓.๒ พ.อ. ศรายุทธ อยู่สำราญ ผช.ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/แม่กองสนาม
จัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย เข้าร่วมประชุมเตรียมการ การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทย                – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๙ ณ โรงแรม
ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.สัมมนาด้านการจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย