เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

อ่าน 520 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว กองสำรวจ
และจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ยังมีปัญหาคงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑ บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และ ๓ – ๐๑ (ช่องน้ำหลุ)
อ.สองแคว จว.น.น. พิจารณาการลากแนวเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนามอยู่ระหว่างจัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการลากแนว
สันปันน้ำที่ต่อเนื่องและเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line)
ในแผนผังสนามแตกต่างกัน แล้วเสร็จ
๒.๒ บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๕ – ๐๓,
๕ – ๐๔ และ ๕ – ๐๕ (สามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. อยู่ระหว่างการเปรียบเทียบแผนผังสนาม                          มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐
๒.๓ บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘,
๑๕ – ๑๙, ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. อยู่ระหว่างการ
เปรียบเทียบแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐
๒.๔ การสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำน้ำเหือง จากบริเวณปากน้ำเหือง
อ.เชียงคาน จว.ล.ย. จนถึงจุดแยกของลำน้ำที่แต่ละฝ่ายกล่าวอ้างว่าเป็นต้นกำเนิด
น้ำเหือง อ.ชาติตระการ จว.พ.ล.อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารรายงานผลการสำรวจ
๒.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๐

๒.๖   การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน

เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาวดังนี้

–  เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๙ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจ

และจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศให้กับราษฎรบ้านห้วยวังลม ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือน

และอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  ๘๐ คน

๒.๗   แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน พ.ย.๕๙

–  ปฏิบัติงานต่อเนื่องจากเดือน ต.ค.๕๙

๒.๘  อุปสรรคและข้อขัดข้อง

๒.๙  การปฏิบัติอื่นๆ