เดือน กันยายน ๒๕๕๙

อ่าน 514 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑. ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR
ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๘ –
หลักเขตแดนที่ ๔) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๕ และหลักเขตแดนที่ ๔
สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑ สำรวจลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๕ และหลักเขตแดนที่ ๔ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และปี ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๒ ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม
จำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญานดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบและสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ
๑.๑.๓ จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๔ รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๕
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถึงเดือน ก.ย.๕๙ ได้ร้อยละ ๗๘ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา (ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีแผนสำรวจฯ
พื้นที่ตอนที่ ๕ จากหลักเขตแดนที่ ๘ ถึงหลักเขตแดนที่ ๔)
๑.๒ สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณบ้านท่าเส้น อ.เมือง จว.ต.ร. สรุปได้ดังนี้
๑.๒.๑ สำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณ
จุดผ่อนปรนบ้านท่าเส้น – ทมอดา
๑.๒.๒ จัดทำเอกสารผลการสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา ในกาสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณบ้านท่าเส้น – ทมอดา และเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๒.๓ จัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐ จำนวน ๑ ระวาง
และลงนามร่วมกันโดยหัวหน้าชุดสำรวจทั้งสองฝ่าย เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๙
๑.๒.๔ รวมผลการปฏิบัติงานทั้งหมดได้ประมาณร้อยละ ๑๐๐
๑.๓ การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๓.๑ เมื่อ ๓ – ๔ ก.ย.๕๙ พัฒนาพื้นที่วัดภูมินิยมพัฒนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๓.๒ เมื่อ ๑๐ – ๑๒ ก.ย.๕๙ พัฒนาพื้นที่และทาสีศาลาเอนกประสงค์
บ้านภูมิโพธิ์ ต.ดม อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๓.๓ เมื่อ ๒๒ ก.ย.๕๙ จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และแนวเขตแดนระหว่างประเทศ
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านภูมิโพธิ์ ต.ดม อ.สังขะ จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรคของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่
บ้านภูมิโพธิ์ฯเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด
๑.๔ แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน ต.ค.๕๙
– สำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๕ และหลักเขตแดนที่ ๔
ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร. ต่อเนื่องจากเดือน ก.ย.๕๙
๑.๕ ปัญหาและอุปสรรค
– พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นป่า เป็นพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิด/กับระบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นทุ่นระเบิด/กับระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจจึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า โดยในเดือน ก.ย.๕๙
พบทุ่นระเบิด/กับระเบิด ดังนี้
๑.๕.๑ การปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๕
และหลักเขตแดนที่ ๔ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิด ดังนี้
๑.๕.๑.๑ ทุ่นระเบิดชนิด TYPE 69 บริเวณพิกัด 48P UA 783862
จำนวน ๒๔ ทุ่น
๑.๕.๑.๒ กระสุน ค.๘๒ บริเวณพิกัด 48P UA 788860
จำนวน ๑ ลูก
๑.๕.๒ การปฏิบัติงานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ ( Joint Detail Survey ) บริเวณ บ้านท่าเส้น อ.เมือง จว.ต.ร. ไม่พบทุ่นระเบิดและกับระเบิด
๑.๖ การปฏิบัติอื่นๆ