เดือน กันยายน ๒๕๕๙

อ่าน 518 ครั้ง

๒. ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว กองสำรวจ
และจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ยังมีปัญหาคงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑ บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และ ๓ – ๐๑ (ช่องน้ำหลุ)
อ.สองแคว จว.น.น. พิจารณาการลากแนวเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนามอยู่ระหว่างจัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการลากแนว
สันปันน้ำที่ต่อเนื่องและเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line)
ในแผนผังสนามแตกต่างกัน
๒.๒ บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๕ – ๐๓,
๕ – ๐๔ และ ๕ – ๐๕ (สามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. อยู่ระหว่างการเปรียบเทียบแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐
๒.๓ บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘,
๑๕ – ๑๙, ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. อยู่ระหว่างการ
เปรียบเทียบแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐
๒.๔ การสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำน้ำเหือง จากบริเวณปากน้ำเหือง
อ.เชียงคาน จว.ล.ย. จนถึงจุดแยกของลำน้ำที่แต่ละฝ่ายกล่าวอ้างว่าเป็นต้นกำเนิด
น้ำเหือง อ.ชาติตระการ จว.พ.ล.อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารรายงานผลการสำรวจ
๒.๕ รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๗๐
๒.๖ การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ดังนี้
– เมื่อ ๒๓ ก.ย.๕๙ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำ
หลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับคณะครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่ รร.บ้านหัวเห่ว
ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านหัวเห่ว เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๐ คน

๒.๗ แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน ต.ค.๕๙
– ปฏิบัติงานต่อเนื่องจากเดือน ก.ย.๕๙
๒.๘ อุปสรรคและข้อขัดข้อง

๒.๙ การปฏิบัติอื่นๆ
– เมื่อ ๗ – ๙ ก.ย.๕๙ แม่กองสนามฯ เข้าร่วมการประชุมพบปะหารือ
ของหัวหน้าคณะทำงานจัดทำร่างแผนแม่บทและข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ (TOR) ในการ
สำรวจและจัดทำหลักเขตทางน้ำ (แม่น้ำโขง) ร่วมระหว่างไทย – ลาว ณ อ.เมือง จว.ข.ก.