เดือน กันยายน ๒๕๕๙

อ่าน 570 ครั้ง

๓. ด้านเมียนมา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – เมียนมา
๓.๑ งานสำรวจตรวจสอบเครื่องหมายเขตแดนไทย – เมียนมา(ฝ่ายเดียว)โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑.๑ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุน และ/หรือประสานงานการปฏิบัติงานเพื่อเข้าทำการตรวจสอบเครื่องหมายเขตแดน ไทย – เมียนมา ในภูมิประเทศ
๓.๑.๒ ทำการสำรวจเครื่องหมายเขตแดนไทย – เมียนมา จำนวน ๑๒ แห่ง มีผลการสำรวจดังนี้
๓.๑.๒.๑ สามารถเข้าทำการสำรวจบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้ง เครื่องหมายเขตแดนไทย – เมียนมา ได้จำนวน ๖ แห่ง คือ
๓.๑.๒.๑.๑ เครื่องหมายเขตแดนที่ ๒๗ (เลียงมิยูตุง) บริเวณ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จว.ก.จ. จากการสำรวจบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งของ เครื่องหมายเขตแดนที่ ๒๗ ไม่พบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดที่แสดงถึงเครื่องหมายเขตแดน

๓.๑.๒.๑.๒ เครื่องหมายเขตแดนที่ ๒๘ (อิบเชียนตุง) บริเวณ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จว.ก.จ. จากการสำรวจบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งของ เครื่องหมายเขตแดนที่ ๒๘ ไม่พบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดที่แสดงถึงเครื่องหมายเขตแดน
๓.๑.๒.๑.๓ เครื่องหมายเขตแดนที่ ๓๒ (สะรูนเคต ดุง) บริเวณ ต. บ้องตี้ อ.ไทรโยค จว.ก.จ. จากการสำรวจบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งของเครื่องหมายเขตแดนที่ ๓๒ ไม่พบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดที่แสดงถึงเครื่องหมายเขตแดน
๓.๑.๒.๑.๔ เครื่องหมายเขตแดนที่ ๓๔ (สันปันน้ำใหญ่) บริเวณ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. จากการสำรวจบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งของเครื่องหมาย เขตแดนที่ ๓๔ ไม่พบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดที่แสดงถึงเครื่องหมายเขตแดน
๓.๑.๒.๑.๕ เครื่องหมายเขตแดนที่ ๓๕ (สันปันน้ำใหญ่) บริเวณ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. จากการสำรวจบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งของเครื่องหมาย เขตแดนที่ ๓๕ ไม่พบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดที่แสดงถึงเครื่องหมายเขตแดน
๓.๑.๒.๑.๖ เครื่องหมายเขตแดนที่ ๓๖
(สันปันน้ำใหญ่) บริเวณ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ร.บ. จากการสำรวจบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งของเครื่องหมาย เขตแดนที่ ๓๖ ไม่พบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดที่แสดงถึงเครื่องหมายเขตแดน
๓.๑.๒.๒ ไม่สามารถเข้าทำการสำรวจบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งเครื่องหมายเขตแดนไทย – เมียนมา เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากหน่วยในพื้นที่ทราบว่า บริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งเครื่องหมายเขตแดนที่จะเข้าทำการสำรวจเป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการของชนกลุ่มน้อยประกอบกับภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ป่ารกทึบ ในช่วงฤดูฝน อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม และเป็นพื้นที่ที่อันตรายจากวัตถุระเบิด จำนวน ๖ แห่ง คือ
๓.๑.๒.๒.๑ เครื่องหมายเขตแดนที่ ๒๕ (เคมิยู ทูง) บริเวณ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จว.ก.จ. เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ป่ารกทึบ ไม่มีเส้นทางเข้าไปยังบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งเครื่องหมายเขตแดน
๓.๑.๒.๒.๒ เครื่องหมายเขตแดนที่ ๒๖ (มะยุง ตุง) บริเวณ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จว.ก.จ. เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ป่ารกทึบ ไม่มีเส้นทางเข้าไปยังบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งเครื่องหมายเขตแดน
๓.๑.๒.๒.๓ เครื่องหมายเขตแดนที่ ๒๙ (เซงบาตุง) บริเวณ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จว.ก.จ. เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ป่ารกทึบ ไม่มีเส้นทางเข้าไปยังบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งเครื่องหมายเขตแดน
๓.๑.๒.๒.๔ เครื่องหมายเขตแดนที่ ๓๐ (ล้าน ดุง) บริเวณ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จว.ก.จ. เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ป่ารกทึบ ไม่มีเส้นทางเข้าไปยังบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งเครื่องหมายเขตแดน
๓.๑.๒.๒.๕ เครื่องหมายเขตแดนที่ ๓๑ (นัตเยดุง เธา) บริเวณ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จว.ก.จ. เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ป่ารกทึบ ไม่มีเส้นทางเข้าไปยังบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งเครื่องหมายเขตแดน
๓.๑.๒.๒.๖ เครื่องหมายเขตแดนที่ ๓๓ (อัมยะดุง) บริเวณ ต.บ้านเก่า อ.เมือง จว.ก.จ. เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ป่ารกทึบ ไม่มีเส้นทางเข้าไปยังบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งเครื่องหมายเขตแดน และมีอันตรายจากวัตถุระเบิด
๓.๒. แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน ต.ค.๕๙

๓.๓. ปัญหาอุปสรรค
– พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศสูงชัน ป่ารกทึบ และมีอันตรายจากวัตถุระเบิด สภาพภูมิอากาศมีฝนตกชุกตลอดเวลา มีน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม
ทำให้การปฏิบัติงานได้ล่าช้า และต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
๓.๔. การปฏิบัติอื่นๆ