เดือน กันยายน ๒๕๕๙

อ่าน 477 ครั้ง

๔. ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
๔.๑ ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ ก.ย.๕๙ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่าย
ทำการสำรวจตรวจสอบสภานภาพหลักเขตแดน ในพื้นที่เร่งด่วน V ตอน D ตั้งแต่
BP 5/142 – BP 6 ระยะทาง ๖.๔ กม. บริเวณ อ.เมือง จว.ส.ต. มีผลการปฏิบัติงาน
สรุปดังนี้
๔.๑.๑ สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey)ในพื้นที่เร่งด่วน V ตอน D ตั้งแต่ BP 5/161 – BP 5/192 จำนวน ๓๒ หลัก และ BP 5/247 – BP 6 จำนวน ๑๙ หลัก รวม ๕๑ หลัก ระยะทาง ๓.๒ กม.
๔.๑.๒ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey)
– ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
เทคนิคร่วมไทย – มาเลเซีย เมื่อ ๙ – ๑๑ ธ.ค.๓๙ ณ เมืองยะโฮร์บาห์รู
ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการว่าในภูมิประเทศที่มีภูเขาหิน
เป็นตัวกำหนดแนวเส้นเขตแดนซึ่งยากต่อการถูกทำลาย เมื่อได้มีการสำรวจด้วยวิธี
กรุยแนวแล้วพบว่าหลักเขตแดนยังอยู่ในสภาพดี ให้ทำการทาสีและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานประกอบการรายงาน โดยไม่ต้องมีการสำรวจด้วยวิธีวงรอบ แต่ถ้าหลักเขตแดนใดถูกตรวจพบว่าชำรุดหรือถูกทำลายให้ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตามขั้นตอนปกติ
๔.๑.๓ กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจาก
ตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey)

๔.๑.๔ สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ (Resurvey)

๔.๑.๕ ทาสี และถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary)
– พื้นที่เร่งด่วน V ตอน D ตั้งแต่ BP 5/161 – BP 5/192 จำนวน ๓๒ หลัก และ BP 5/247 – BP 6 จำนวน ๑๙ หลัก รวม ๕๑ หลัก
ระยะทาง ๓.๒ กม.
๔.๑.๖ ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน V ตอน D
ได้ร้อยละ ๑๐๐
๔.๑.๗ การสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนส่วนที่เพิ่มเติมจากภารกิจในข้อ ๑ เป็นพื้นที่เพิ่มเติมจากแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยเป็นการดำเนินการร่วมกับฝ่ายมาเลเซียตามปกติ และเป็นพื้นที่ที่ประธานคณะกรรมการการจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย มาเลเซีย (LBC) ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการไว้แล้ว
๔.๒ ปัญหาและอุปสรรค
– ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบ เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ทำให้ยากต่อการเข้าถึงหลักเขตแดน
๔.๓ การปฏิบัติงานอื่นๆ
๔.๓.๑ กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย จัดงานประชาสัมพันธ์ โดยการบรรยายพิเศษเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย และนำสันทนาการให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ ซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวชายแดน เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๕๙ ณ ต.คลองขุด อ.เมือง จว.ส.ต.
๔.๓.๒ พ.อ. ศรายุทธ อยู่สำราญ ผช.ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย บรรยายเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ให้กับกำลังพลที่จะออกปฏิบัติงานป้องกันชายแดนประจำปี ๒๕๖๐
ของ ทภ.๔ เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์ ปาร์ค อ.เมือง จว.น.ศ.
๔.๓.๓ พล.ท. กฤษณ์ รัมมนต์ จก.ผท.ทหาร/ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – มาเลเซีย และคณะรวม ๕ นาย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสำรวจของกองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ ก.ย.๕๙ ณ จว.ส.ต. และ จว.ส.ข.