เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

อ่าน 706 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑.  ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR
ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๘ – หลักเขตแดนที่ ๔)
โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและค้นหาที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๖ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และปี ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๒  จัดทำเอกสารผลการสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา ในการตรวจสอบสภาพและค้นหาที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๖
๑.๑.๓  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๔  ผลการสำรวจพบหลักเขตแดนที่ ๖ เป็นหลักคอนกรีตจมอยู่ใต้ดินลึกประมาณ ๓๐ ซ.ม. สภาพชำรุด ทั้งนี้ชุดสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา มีความเห็น ไม่ตรงกันเกี่ยวกับผลการสำรวจที่ตั้งของหลักฯ โดยชุดสำรวจฝ่ายไทยมีความเห็นว่า ที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๖ (ปัจจุบัน) มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาจัดทำขึ้นใน ปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และปี ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐ และได้สร้างหมุดชั่วคราว หลักเขตแดนที่ ๖ (ฝ่ายไทย) ไว้บริเวณดังกล่าว ชุดสำรวจฝ่ายกัมพูชามีความเห็นว่า ที่ตั้งหลักฯ มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาฯ อยู่ห่างจากหลักเขตแดนที่ ๖ (ปัจจุบัน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ ๒๔๐ ม. และได้สร้างหมุดชั่วคราวหลักเขตแดนที่ ๖ (กัมพูชา) ไว้บริเวณดังกล่าว
๑.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถึงเดือน ส.ค.๕๙ ได้ร้อยละ ๖๒ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา (ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีแผนงานสำรวจฯ พื้นที่ ตอนที่ ๕ จากหลักเขตแดนที่ ๘ ถึงหลักเขตแดนที่ ๔)
๑.๒  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณบ้านท่าเส้น อ.เมือง จว.ต.ร. สรุปได้ดังนี้
๑.๒.๑  กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและการสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ
๑.๒.๒  สำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณ จุดผ่อนปรนบ้านท่าเส้น – ทมอดา
๑.๒.๓  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๒.๔  รวมผลการปฏิบัติงานทั้งหมดได้ประมาณร้อยละ ๙๐
๑.๓  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๓.๑  เมื่อ ๑ – ๒ ส.ค.๕๙ พัฒนาพื้นที่ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และทาสีเมรุให้กับสำนักสงฆ์บ้านห้วยสิงห์ ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๓.๒  เมื่อ ๖ ส.ค.๕๙  ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาแตรว ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๓.๓  เมื่อ ๑๓ – ๑๔ ส.ค.๕๙ พัฒนาพื้นที่และทาสีศาลาเอนกประสงค์ บ้านห้วยปาง ต.ด่าน อ.กาบเชิง จว.ส.ร.
๑.๓.๔  เมื่อ ๒๑ ส.ค.๕๙ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยปาง ต.ด่าน อ.กาบเชิง จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๒๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดี นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรคของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านห้วยปางฯ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด
๑.๔  แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน ก.ย.๕๙
๑.๔.๑  สำรวจสภาพและที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๕ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๔.๒  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณบ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมือง จว.ต.ร. ต่อเนื่องจากเดือน ส.ค.๕๙
๑.๕  ปัญหาและอุปสรรค
– พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่า เป็นพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นทุ่นระเบิด/กับระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจจึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า โดยในเดือน ส.ค.๕๙ พบทุ่นระเบิด/กับระเบิด ดังนี้
๑.๕.๑ การปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๖ ในช่วงเดือน ส.ค.๕๙ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิด ดังนี้
– ทุ่นระเบิดชนิด TYPE 69 บริเวณทิศเหนือของหลักเขตแดน  ที่ ๖ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๖๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น
– ทุ่นระเบิดชนิด POMZ 2B บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๖ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๒๐ – ๔๗๕ ม. จำนวน ๖ ทุ่น
– ลูกจรวด RGP – 2 บริเวณทิศเหนือของหลักเขตแดนที่ ๖ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ  ๒ กม. จำนวน ๑ ลูก
๑.๕.๒ การปฏิบัติงานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ ( Joint Detail Survey ) บริเวณ บ้านท่าเส้น ในช่วงเดือน ส.ค..๕๙ ได้พบทุ่นระเบิดและขวาก ดังนี้
– ระเบิดชนิด PMN – 2  บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของช่องทางบ้านท่าเส้น ห่างออกไปประมาณ  ๒๕๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น
– ทุ่นระเบิดชนิด TYPE 72 บริเวณทิศตะวันออกของช่องทางบ้านท่าเส้น ห่างออกไปประมาณ ๑๖๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น
– ทุ่นระเบิดชนิด PMD-6M บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของช่องทางบ้านท่าเส้น ห่างออกไปประมาณ ๒๖๐ – ๓๒๐ ม. จำนวน ๔ ทุ่น
– ขวาก (ล้มลุก) บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของช่องทาง บ้านท่าเส้น ห่างออกไปประมาณ  ๒๖๐ ม. จำนวน ๔ อัน
๑.๖  การปฏิบัติอื่นๆ
– คณะเจ้าหน้าที่เทคนิคร่วมไทย – กัมพูชา ได้ตรวจภูมิประเทศและพบปะหารือเพื่อจัดทำคำแนะนำทางเทคนิคในการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ  (Joint Detail Survey) บริเวณช่องสายตะกู – จุ๊บโกกี อ.บ้านกรวด จว.บ.ร. เมื่อ ๔ ส.ค.๕๙ ฝ่ายไทยประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานจาก ผท.ทหาร กกล.สุรนารี และ กต. โดยมี พ.อ.เชย์ฐิไชย  วงษ์ถนอม ฝทน.ผท.ทหาร เป็นหัวหน้าคณะ ฝ่ายกัมพูชาประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานจากสำนักคณะรัฐมนตรีกัมพูชา และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยมี H.E. Mr. Lay Siengly รองหัวหน้าสำนักเลขาธิการหน่วยงานแห่งชาติรับผิดชอบเรื่องกิจการด้านพรมแดน สำนักคณะรัฐมนตรีกัมพูชา เป็นหัวหน้าคณะ ทั้งนี้ในการพบปะหารือกับฝ่ายกัมพูชาครั้งนี้ ได้รับแจ้งจากชุดสำรวจร่วม ไทย – กัมพูชา ว่าพื้นที่สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณบ้านท่าเส้น – ทมอดา ไม่ครอบคลุมแนวสันปันน้ำซึ่งเป็นเขตแดนไทย – กัมพูชา ดังนั้นเจ้าหน้าที่เทคนิคทั้งสองฝ่ายจึงได้ปรึกษาหารือและ มีความเห็นร่วมกันให้ขยายพื้นที่สำรวจจากเดิมประมาณ ๖๐๐ ม. X ๔๐๐ ม. เป็นประมาณ  ๖๐๐ ม. X ๕๕๐ ม. และขยายระยะเวลาการสำรวจ จากเดิม ๙๐ วัน เป็น ๑๒๐ วัน