เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

อ่าน 469 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๒.ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ยังมีปัญหาคงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และ ๓ – ๐๑ (ช่องน้ำหลุ) อ.สองแคว จว.น.น. พิจารณาการลากแนวเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนามอยู่ระหว่างจัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการลากแนวสันปันน้ำที่ต่อเนื่องและเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ในแผนผังสนามแตกต่างกัน
๒.๒  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๕ – ๐๓, ๕ – ๐๔ และ ๕ – ๐๕ (สามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. สำรวจรายละเอียดเพิ่มเติมตามแนวสันปันน้ำทิศทางที่ฝ่ายไทยยึดถือ เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้แสดงแนวสันปันน้ำต่อเนื่องในแผนผังสนาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑:๒๕๐
๒.๓  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๕ – ๑๙, ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. สำรวจรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามครอบคลุมพื้นที่ระหว่างแนวสันปันน้ำที่แต่ละฝ่ายยึดถือเพื่อพิจารณาแนวสันปันน้ำในภูมิประเทศจริงที่ถูกต้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐
๒.๔  การสำรวจเก็บข้อมูลในภูมิประเทศจริงตามลำน้ำเหือง จากจุดบรรจบระหว่างน้ำเหืองที่แต่ละฝ่ายกล่าวอ้างว่าเป็นแนวเส้นเขตแดน อ.ชาติตระการ จว.พ.ล. ถึง ปากน้ำเหือง ที่บรรจบกับแม่น้ำโขง อ.เชียงคาน จว.ล.ย. ชุดสำรวจร่วมได้ดำเนินการสำรวจในภูมิประเทศแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารรายงานผลการสำรวจ
๒.๕  รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๖๕
๒.๖   การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ดังนี้
–  เมื่อ ๑๙ ส.ค.๕๙ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำ
หลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ให้กับคณะครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่ที่ รร.บ้านเวินบึก ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จว.อ.บ. นอกจากนี้กองสำรวจฯ ยังได้มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ของใช้ในครัวเรือน และอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านเวินบึก เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  ๘๐ คน
๒.๗   แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน ก.ย.๕๙
–  ปฏิบัติงานต่อเนื่องจากเดือน ส.ค.๕๙