เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

อ่าน 433 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๔.  ด้านมาเลเซีย

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
๔.๑  ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ ส.ค.๕๙ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่าย ทำการสำรวจตรวจสอบสภานภาพหลักเขตแดน ในพื้นที่เร่งด่วน V ตอน D ตั้งแต่ BP 5/142 – BP 6 ระยะทาง ๖.๔ กม. บริเวณ อ.เมือง จว.ส.ต. มีผลการปฏิบัติงาน สรุปดังนี้
๔.๑.๑  สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey)ในพื้นที่เร่งด่วน V ตอน D ตั้งแต่ BP 5/143 – BP 5/160 จำนวน ๑๘ หลัก และ BP 5/193 -5/246 จำนวน ๕๔ หลัก รวม ๗๒ หลัก ระยะทาง ๓.๒ กม.
๔.๑.๒  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey)
–  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – มาเลเซีย เมื่อ ๙ – ๑๑ ธ.ค.๓๙ ณ เมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการว่าในภูมิประเทศที่มีภูเขาหิน เป็นตัวกำหนดแนวเส้นเขตแดนซึ่งยากต่อการถูกทำลาย เมื่อได้มีการสำรวจด้วยวิธีกรุยแนวแล้วพบว่าหลักเขตแดนยังอยู่ในสภาพดี ให้ทำการทาสีและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานประกอบการรายงาน โดยไม่ต้องมีการสำรวจด้วยวิธีวงรอบ แต่ถ้าหลักเขตแดนใดถูกตรวจพบว่าชำรุดหรือถูกทำลายให้ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตามขั้นตอนปกติ
๔.๑.๓  กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจาก ตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey)

๔.๑.๔  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ (Resurvey)

๔.๑.๕  ทาสี และถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary)
–  พื้นที่เร่งด่วน V ตอน D ตั้งแต่ BP 5/143 – BP 5/160 จำนวน ๑๘ หลัก และ BP 5/193 -5/246 จำนวน ๕๔ หลัก รวม ๗๒ หลัก ระยะทาง ๓.๒ กม.
๔.๑.๖  การสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนส่วนที่เพิ่มเติมจากภารกิจในข้อ ๑ เป็นพื้นที่เพิ่มเติมจากแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยเป็นการดำเนินการร่วมกับฝ่ายมาเลเซียตามปกติ และเป็นพื้นที่ที่ประธานคณะกรรมการการจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย มาเลเซีย (LBC) ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการไว้แล้ว
๔.๒  ปัญหาและอุปสรรค
–  ลักษณะภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบ เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ทำให้ยากต่อการเข้าถึงหลักเขตแดน
๔.๓  การปฏิบัติงานอื่นๆ
๔.๓.๑  พ.อ. ศรายุทธ อยู่สำราญ ผช.ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/แม่กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย บรรยายเรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในโครงการสัมมนาข้าราชการและผู้นำท้องที่ในการดูแลรักษาหลักเขตแดนและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๙ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.
๔.๓.๒  พล.ท. กฤษณ์  รัมมนต์ จก.ผท.ทหาร/ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – มาเลเซีย และคณะรวม ๕ นาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๔ (LBC – 24) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ส.ค.๕๙ ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย