เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

อ่าน 560 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓.  ด้านเมียนมา

งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – เมียนมา
๓.๑  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุน และ/หรือประสานงานการปฏิบัติงานเพื่อเข้าทำการตรวจสอบเครื่องหมายเขตแดนไทย – เมียนมา ในภูมิประเทศ
๓.๒  ทำการสำรวจเครื่องหมายเขตแดนไทย – เมียนมา จำนวน ๑๒ แห่ง มีผลการสำรวจดังนี้
๓.๒.๑  สามารถเข้าทำการสำรวจบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งเครื่องหมายเขตแดน ไทย – เมียนมา ได้จำนวน ๓ แห่งคือ
๓.๒.๑.๑  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๒๐ (พญาธูสูทูง) บริเวณบ้านพระเจดีย์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จว.ก.จ. จากการสำรวจบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งของเครื่องหมายเขตแดนที่ ๒๐ ไม่พบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดที่แสดงถึงเครื่องหมายเขตแดน
๓.๒.๑.๒  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๒๑ (พระเจดีย์ ๓ องค์) บริเวณบ้านพระเจดีย์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จว.ก.จ. จากการสำรวจบริเวณที่คาดว่า เป็นที่ตั้งของเครื่องหมายเขตแดนที่ ๒๑ พบเจดีย์จำนวน  ๓ องค์ เรียงกัน จึงคาดว่าบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของเครื่องหมายเขตแดนที่ ๒๑
๓.๒.๑.๓  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๒๒ (ควีวอทุง) บริเวณบ้านปะไรโหนก ต.หนองลู อ.สังขละ จว.ก.จ. จากการสำรวจบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้ง ของเครื่องหมายเขตแดนที่ ๒๒ ไม่พบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดที่แสดงถึงเครื่องหมายเขตแดน
๓.๒.๒  ไม่สามารถเข้าทำการสำรวจบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งเครื่องหมายเขตแดนไทย – เมียนมา เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากหน่วยในพื้นที่ทราบว่า บริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งเครื่องหมายเขตแดนที่จะเข้าทำการสำรวจเป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการของชนกลุ่มน้อย ประกอบกับภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ป่ารกทึบ ในช่วงฤดูฝนอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม และป็นพื้นที่ที่อันตรายจากวัตถุระเบิด จำนวน ๙ แห่งคือ
๓.๒.๒.๑  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๑๓ (บอนดัง) บ้านจะแก ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จว.ก.จ.
๓.๒.๒.๒  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๑๔ (ต้องปัง) บ้านจะแก ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จว.ก.จ.
๓.๒.๒.๓  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๑๕ (เพียงธะนู) บ้านจะแก ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จว.ก.จ.
๓.๒.๒.๔  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๑๖ (แก่งบนแม่กะทะ) บ้านทีไล่ป้า ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จว.ก.จ.
๓.๒.๒.๕  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๑๗ (สันปันน้ำใหญ่) บ้านไล่โว่ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จว.ก.จ.
๓.๒.๒.๖  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๑๘ (สันปันน้ำใหญ่) บ้านไล่โว่ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จว.ก.จ.
๓.๒.๒.๗  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๑๙ (ครอนดูตุง) บ้านพระเจดีย์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จว.ก.จ.
๓.๒.๒.๘  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๒๓ (สะเดื๊อกทูง) บ้านห้วยกบ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จว.ก.จ.
๓.๒.๒.๙  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๒๔ (กิยักปอนดัง) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จว.ก.จ.
๓.๓  แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน ก.ย.๕๙
–  ทำการสำรวจเครื่องหมายเขตแดนต่อเนื่องจากเดือน ส.ค.๕๙
๓.๔  ปัญหาอุปสรรค
–  พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศสูงชัน ป่ารกทึบ และมีอันตรายจากวัตถุระเบิด สภาพภูมิอากาศมีฝนตกชุกตลอดเวลา มีน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ทำให้การปฏิบัติงานได้ช้า และต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน