เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

อ่าน 502 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๘ – หลักเขตแดนที่ ๔) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและค้นหาที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจวงรอบบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๖ ได้จำนวน ๓๑ สถานี
๑.๑.๒  สำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๖
๑.๑.๓  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถึงเดือน ก.ค.๕๙ ได้ร้อยละ ๖๐ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา (ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีแผนงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๕ จากหลักเขตแดนที่ ๘ ถึง หลักเขตแดนที่ ๔)
๑.๒  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณบ้านท่าเส้น อ.เมือง จว.ต.ร. สรุปได้ดังนี้
๑.๒.๑  กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและการสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ
๑.๒.๒  สำรวจวงรอบบริเวณจุดผ่อนปรนบ้านท่าเส้น – ทมอดา ได้จำนวน ๒๑ สถานี
๑.๒.๓  สำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณจุดผ่อนปรนบ้านท่าเส้น – ทมอดา
๑.๒.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๒.๕  รวมผลการปฏิบัติงานทั้งหมดได้ประมาณร้อยละ ๘๕
๑.๓  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๓.๑  เมื่อ ๒ – ๓ ก.ค.๕๙ ทำความสะอาดและทาสีห้องน้ำให้กับ วัดพระธาตุเสด็จ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๓.๒  เมื่อ ๙ ก.ค.๕๙ ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๓.๓  เมื่อ ๑๖ – ๑๗ ก.ค.๕๙ ทำความสะอาด ทาสี และติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างให้กับศาลาเอนกประสงค์บ้านสะพานใหม่ ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๓.๔  เมื่อ ๑๘ ก.ค.๕๙ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสะพานใหม่ ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๕๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดี นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านสะพานใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด
๑.๔  แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน ส.ค.๕๙
๑.๔.๑  สำรวจสภาพและที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๖ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร. ต่อเนื่องจากเดือน ก.ค.๕๙
๑.๔.๒  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณบ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมือง จว.ต.ร. ต่อเนื่องจากเดือน ก.ค.๕๙
๑.๕  ปัญหาและอุปสรรค
–  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่า เป็นพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นทุ่นระเบิด/กับระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ จึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า โดยในเดือน ก.ค.๕๙ พบทุ่นระเบิด /กับระเบิด ดังนี้
๑.๕.๑  การปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๖ ในช่วงเดือน ก.ค.๕๙ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดและกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด ดังนี้
๑.๕.๑.๑ ทุ่นระเบิดชนิด POMZ 2B บริเวณ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๖ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๕๕๐ – ๖๓๐ ม. จำนวน ๘ ทุ่น
๑.๕.๑.๒ ทุ่นระเบิดชนิด TYPE 69 บริเวณ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๖ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ  ๒๔๐ – ๕๓๐ ม. จำนวน ๓ ทุ่น
๑.๕.๒ การปฏิบัติงานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ ( Joint Detail Survey ) บริเวณ บ้านท่าเส้น ในช่วงเดือน ก.ค.๕๙ ได้พบทุ่นระเบิดและขวาก ดังนี้
๑.๕.๒.๑  ทุ่นระเบิดชนิด PMN บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ช่องทางบ้านท่าเส้นห่างออกไปประมาณ ๒๔๐ ม. จำนวน ๗ ทุ่น
๑.๕.๒.๒  ทุ่นระเบิดชนิด TYPE 69 บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๖ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๔๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น และบริเวณทิศเหนือของช่องทางบ้านท่าเส้นห่างออกไปประมาณ ๓๑๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น รวมทั้งสิ้น ๒ ทุ่น
๑.๕.๒.๓  กระสุนปืนใหญ่ขนาด ๑๐๕ มม.บริเวณทิศเหนือของช่องทางบ้านท่าเส้น ห่างออกไปประมาณ ๑๐๐ ม. จำนวน ๑ ลูก
๑.๕.๒.๔  กระสุน ค.๖๐ มม. บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของช่องทางบ้านท่าเส้น ห่างออกไปประมาณ ๑๒๐ ม.จำนวน ๑ ลูก
๑.๕.๒.๕  ขวาก(ล้มลุก) บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของช่องทางบ้านท่าเส้น ห่างออกไปประมาณ ๒๒๐ ม. จำนวน ๑๔ อัน