เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

อ่าน 514 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๒.ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  กองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ปฏิบัติงานสำรวจร่วมกับฝ่ายลาวเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ยังมีปัญหาคงค้างจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ JBC ไทย – ลาว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑  บริเวณระหว่างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๒๗ และ ๓ – ๐๑ (ช่องน้ำหลุ) อ.สองแคว จว.น.น. พิจารณาการลากแนวเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนามอยู่ระหว่างจัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการลากแนวสันปันน้ำที่ต่อเนื่องและเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ที่ไม่เป็นเอกภาพในแผนผังสนาม
๒.๒  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๐๒, ๕ – ๐๓, ๕ – ๐๔ และ ๕ – ๐๕ (สามหมู่บ้าน) อ.บ้านโคก จว.อ.ต. สำรวจรายละเอียดเพิ่มเติมตามแนวสันปันน้ำทิศทางที่ฝ่ายไทยยึดถือ เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้แสดงแนวสันปันน้ำต่อเนื่องในแผนผังสนาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑:๒๕๐
๒.๓  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๕ – ๑๙, ๑๕ – ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. สำรวจรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามครอบคลุมพื้นที่ระหว่างแนวสันปันน้ำที่แต่ละฝ่ายยึดถือเพื่อพิจารณาแนวสันปันน้ำในภูมิประเทศจริงที่ถูกต้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐
๒.๔  การสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำน้ำเหืองจากบริเวณปากน้ำเหือง อ.เชียงคาน จว.ล.ย. จนถึงจุดแยกของลำน้ำที่แต่ละฝ่ายอ้างว่าเป็นต้นกำเนิดน้ำเหือง อ.ชาติตระการ จว.พ.ล. ทำการสำรวจสภาพภูมิประเทศตามลำน้ำเหือง ตั้งแต่บริเวณ พิกัด QV 314387 บ้านนาข่า อ.ด่านซ้าย จว.ล.ย ถึง บริเวณพิกัด QV 710718 ซึ่งเป็น บริเวณที่ปากน้ำเหืองบรรจบกับแม่น้ำโขง อ.เชียงคาน จว.ล.ย. ระยะทางประมาณ ๙๓ กม.
๒.๕  รวมผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๕๕
๒.๖   การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ดังนี้
–  เมื่อ ๙ – ๑๓ ก.ค.๕๙ กองสำรวจฯ ไทย – ลาว และชาวบ้านชุมชนบ้านหัวสะพาน ได้ร่วมกันสร้างห้องสุขา จำนวน ๓ ห้อง ให้กับ รร.หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) อ.สิรินธร จว.อ.บ. เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
๒.๗  การปฏิบัติงานอื่น ๆ

๒.๘  แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน ส.ค.๕๙
–  ปฏิบัติงานต่อเนื่องจากเดือน ก.ค.๕๙