เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

อ่าน 541 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๔.  ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
๔.๑  ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ ก.ค.๕๙ ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายทำการสำรวจตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดน ในพื้นที่เร่งด่วน V ตอน C ตั้งแต่ BP 5/20 –BP 5/142 จำนวน ๑๒๓ หลัก ระยะทาง ๕.๖ กม. บริเวณ
อ.เมือง จว.ส.ต.มีผลการปฏิบัติงานสรุปดังนี้
๔.๑.๑  สำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey)
–  พื้นที่เร่งด่วน V ตอน C จำนวน ๖๑ หลัก BP 5/82 – BP 5/142 ระยะทาง ๒.๘ กม.
๔.๑.๒  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีวงรอบ (Investigation Survey)
–  ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากผลการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – มาเลเซีย เมื่อ ๙ – ๑๑ ธ.ค.๓๙ ณ เมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการว่าในภูมิประเทศที่มีภูเขาหินเป็นตัวกำหนดแนวเส้นเขตแดนซึ่งยากต่อการถูกทำลาย เมื่อได้มีการสำรวจด้วยวิธีกรุยแนวแล้วพบว่าหลักเขตแดนยังอยู่ในสภาพดี ให้ทำการทาสีและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานประกอบการรายงาน โดยไม่ต้องมีการสำรวจด้วยวิธีวงรอบแต่ถ้าหลักเขตแดนใดถูกตรวจพบว่าชำรุดหรือถูกทำลายให้ดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตามขั้นตอนปกติ
๔.๑.๓  กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey)

๔.๑.๔  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ (Resurvey)

๔.๑.๕  ทาสี และถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photo)
–  พื้นที่เร่งด่วน V ตอน C จำนวน ๖๑ หลัก BP 5/82 – BP 5/142
๔.๑.๖  รวมผลการปฏิบัติงาน สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน II และพื้นที่เร่งด่วน V (บางส่วน) ได้ระยะทางรวม ๓๒ กม.
๔.๑.๗  สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมระยะทาง ๓๐ กม. แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐