เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

อ่าน 528 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓.  ด้านเมียนมา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – เมียนมา
๓.๑  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุน และ/หรือ ประสานงานการปฏิบัติงานเพื่อเข้าทำการตรวจสอบเครื่องหมายไทย – เมียนมา ในภูมิประเทศ
๓.๒  ทำการสำรวจเครื่องหมายเขตแดนไทย – เมียนมา จำนวน ๑๒ แห่ง มีผลการสำรวจดังนี้
๓.๒.๑  สามารถเข้าทำการสำรวจบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งเครื่องหมายเขตแดนไทย – เมียนมา ได้จำนวน ๔ แห่ง คือ
๓.๒.๑.๑  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๓ (สันปันน้ำใหญ่) บริเวณบ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จว.ต.ก. จากการสำรวจบริเวณเป็นที่ตั้งของเครื่องหมายเขตแดนที่ ๓ ไม่พบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดที่แสดงถึงเครื่องหมายเขตแดน
๓.๒.๑.๒  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๘ (พันกาลัน) บริเวณบ้านเปิ่งเคลิ่ง ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จว.ต.ก.  จากการสำรวจบริเวณเป็นที่ตั้งของเครื่องหมายเขตแดนที่ ๘ ไม่พบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดที่แสดงถึงเครื่องหมายเขตแดน
๓.๒.๑.๓  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๑๐ (แก่งกลางแม่น้ำฮูงดรอ) บ้านเลตองคุ  ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จว.ต.ก. จากการสำรวจบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งของเครื่องหมายเขตแดนที่ ๑๐ พบแก่งกลางแม่น้ำ จึงคาดว่าแก่งดังกล่าวน่าจะเป็นแก่งกลางแม่น้ำทีคเป็นเครื่องหมายเขตแดน MT 519362
๓.๒.๑.๔  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๑๑ (สะลังคาน) บ้านจะแก ต.ไล่โว่  อ.สังขละบุรี จว.ก.จ. จากการสำรวจบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งของเครื่องหมาย เขตแดนที่ ๑๑ ไม่พบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดที่แสดงถึงเครื่องหมายเขตแดน
๓.๒.๒  ไม่สามารถเข้าทำการสำรวจบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งของเครื่องหมายเขตแดนไทย – เมียนมา เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากหน่วยในพื้นที่ทราบว่า บริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งของเครื่องหมายเขตแดนที่จะทำการเข้าสำรวจ เป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการของชนกลุ่มน้อย ประกอบกับภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ป่ารกทึบ ในช่วงฤดูฝนอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม และยังพื้นที่ที่มีอันตรายจากวัตถุระเบิด  จำนวน ๘ แห่ง คือ
๓.๒.๒.๑  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๑ (สันปันน้ำปะวอคะยอ) เนื่องจากเป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการของชนกลุ่มน้อย
๓.๒.๒.๒  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๒ (สันปันน้ำใหญ่) เนื่องจากไม่มีเส้นทางภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ป่ารกทึบ และเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากวัตถุระเบิด
๓.๒.๒.๓  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๔ (สันปันน้ำใหญ่) เนื่องจากไม่มีเส้นทางภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ป่ารกทึบ และเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากวัตถุระเบิด
๓.๒.๒.๔  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๕ (บูละอาทุง) เนื่องจากไม่มีเส้นทางภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ป่ารกทึบ และเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากวัตถุระเบิด
๓.๒.๒.๕  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๖ (สันปันน้ำใหญ่) เนื่องจากไม่มีเส้นทางภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ป่ารกทึบ และเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากวัตถุระเบิด
๓.๒.๒.๖  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๗ (มูกะโดกทุ่ง) เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ป่ารกทึบ และในช่วงฤดูฝนอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม
๓.๒.๒.๗  เครื่องหมายเขตแดนที่ ๙ (ตี๋แมน) เนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ป่ารกทึบ และในช่วงฤดูฝนอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม
๓.๒.๒.๘ เครื่องหมายเขตแดนที่ ๑๒ (เหลียงอาปู) เนื่องจากไม่มีเส้นทางภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ป่ารกทึบ และเป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการของชนกลุ่มน้อย
๓.๓  แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน ส.ค.๕๙
– ทำการสำรวจเครื่องหมายเขตแดนต่อเนื่องจากเดือน ก.ค.๕๙
๓.๔  ปัญหาอุปสรรค
– พื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศสูงชัน ป่ารกทึบ และมีอันตรายจากวัตถุระเบิดสภาพภูมิอากาศมีฝนตกชุกตลอดวัน มีน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ทำให้ปฏิบัติงานได้ช้าและต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
๓.๕  การปฏิบัติอื่นๆ