เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

อ่าน 500 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน : ความคืบหน้างานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทำการสำรวจ จำนวน ๕ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๘ – หลักเขตแดนที่ ๔) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและค้นหาที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๖
๑.๑.๒  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๓  รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถึงเดือน มิ.ย.๕๙ ได้ร้อยละ ๕๘ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม ไทย – กัมพูชา (ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีแผนงานสำรวจฯ พื้นที่ตอนที่ ๕ จากหลัก เขตแดนที่ ๘ ถึง หลักเขตแดนที่ ๔)

๑.๒  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณบ้านท่าเส้น อ.เมือง จว.ต.ร. สรุปได้ดังนี้
๑.๒.๑  กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและการสำรวจเก็บข้อมูลสภาพภูมิประเทศ
๑.๒.๒  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๒.๓  รวมผลการปฏิบัติงานทั้งหมดได้ประมาณร้อยละ ๕๐
๑.๓  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๓.๑  เมื่อ ๑ – ๒ มิ.ย.๕๙ ทำความสะอาด และทาสีศาลาบำเพ็ญกุศล (ศาลาพักศพ) ให้กับสำนักสงฆ์ บ้านห้วยสิงห์ ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๓.๒  เมื่อ ๓ – ๔ มิ.ย.๕๙  พัฒนาพื้นที่ และทาสีแทงค์น้ำให้กับ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๓.๓  เมื่อ ๑๑ – ๑๒ มิ.ย.๕๙ ทำความสะอาด ทาสี และติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างให้กับศาลากลางบ้านห้วยสิงห์ ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๓.๔  เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๕๙ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลากลางบ้านห้วยสิงห์ ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๔๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดี นอกจากนี้ กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้ใหญ่บ้านห้วยสิงห์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาต้านภัยยาเสพติด
๑.๔  แผนการปฏิบัติงานต่อไปในเดือน ก.ค.๕๙
๑.๔.๑  สำรวจสภาพและที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๖ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จว.ส.ร. ต่อเนื่องจากเดือน มิ.ย.๕๙
๑.๔.๒  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (Joint Detail Survey) บริเวณบ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมือง จว.ต.ร. ต่อเนื่องจากเดือน มิ.ย.๕๙
๑.๕  ปัญหาและอุปสรรค
–  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเป็นพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นทุ่นระเบิด/กับระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ จึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า โดยในเดือน มิ.ย.๕๙ พบทุ่นระเบิด / กับระเบิด ดังนี้
๑.๕.๑  การปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๖ ในช่วงเดือน มิ.ย.๕๙ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดและกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด ดังนี้

๑.๕.๑.๑ ทุ่นระเบิดชนิด TYPE 69 บริเวณทิศใต้ของหลักเขตแดนที่ ๖ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๑๐ ม.จำนวน ๑ ทุ่น
๑.๕.๑.๒ กระสุน ค.๖๐ มม. บริเวณทิศเหนือของหลักเขตแดนที่ ๖ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑,๓๐๐ ม. จำนวน ๓ ลูก

๑.๕.๒  การปฏิบัติงานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ ( Joint Detail Survey ) บริเวณ บ้านท่าเส้น ในช่วงเดือน มิ.ย.๕๙ ได้พบทุ่นระเบิดและขวาก ดังนี้
๑.๕.๒.๑ ทุ่นระเบิดชนิด PMN บริเวณทิศเหนือของช่องทาง บ้านท่าเส้นห่างออกไปประมาณ ๒๔๐ – ๒๖๕ ม. จำนวน ๑๘ ทุ่น
๑.๕.๒.๒ ทุ่นระเบิดชนิด BLU 24 B/B บริเวณทิศเหนือของช่องทางบ้านท่าเส้น ห่างออกไปประมาณ ๓๐๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น
๑.๕.๒.๓ ทุ่นระเบิดชนิด PMD-6M บริเวณทิศเหนือของช่องทางบ้านท่าเส้นห่างออกไปประมาณ ๒๖๕ – ๓๐๐ ม. จำนวน ๓ ทุ่น
๑.๕.๒.๔ ทุ่นระเบิดชนิด POMZ บริเวณทิศเหนือของช่องทางบ้านท่าเส้นห่างออกไปประมาณ ๒๖๕ – ๓๐๐ ม. จำนวน ๔ ทุ่น
๑.๕.๒.๕ ทุ่นระเบิดชนิด TYPE 69 บริเวณทิศเหนือของช่องทางบ้านท่าเส้นห่างออกไปประมาณ ๒๖๕ – ๓๐๐ ม. จำนวน ๓ ทุ่น
๑.๕.๒.๖ ทุ่นระเบิดชนิด TYPE 72 บริเวณทิศเหนือของช่องทางบ้านท่าเส้นห่างออกไปประมาณ ๓๐๐ ม. จำนวน ๔ ทุ่น
๑.๕.๒.๗ ทุ่นระเบิดชนิด TYPE 72A บริเวณทิศเหนือของช่องทางบ้านท่าเส้น ห่างออกไปประมาณ ๒๖๕ ม. จำนวน ๑ ทุ่น
๑.๕.๒.๘ กระสุน ค.๖๑ มม. บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของช่องทางบ้านท่าเส้น ห่างออกไปประมาณ ๒๕๕ ม. จำนวน ๑ ลูก
๑.๕.๒.๙ ขวาก(ล้มลุก) บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของช่องทางบ้านท่าเส้น ห่างออกไปประมาณ ๒๕๕ – ๓๐๐ ม. จำนวน ๔๖ อัน